Biznis kao izazov

Poslovanje kao obično ili likvidacija

Radna grupa, koja je poznata i kao pretpostavka o trajnom koncernu ili principu dalje delatnosti, predstavlja računovodstvenu pretpostavku u kojoj se navodi da će preduzeće ostati u funkciji u doglednoj budućnosti. U suštini, to znači da u predstojećoj budućnosti ne postoji prijetnja likvidacije koja se obično shvata kao vremenski period koji traje 12 mjeseci. Kada su finansijski izveštaji pripremljeni za godišnji izveštaj, posao Odbora direktora je da odluči da li je preduzeće i dalje u toku.

Odbor mora ove informacije staviti u fusnote uključene u finansijske izvještaje i navesti bilo koji faktor koji može ugroziti taj status.

Princip održavanja poslovanja omogućava kompaniji da odloži neke od svojih prepaid troškova do budućih obračunskih perioda

Šta je misteriozno mišljenje?

Značajna je i činjenica da ako je preduzeće odlučeno da bude neprekidno zabrinjavajuće, to znači da može platiti svoje obaveze i ostvariti svoju imovinu. Revizor kompanije je zaposleni koji mora da utvrdi da li je preduzeće i dalje preduzeće ili ne, a on ili ona izveštava o svojim nalazima Odboru direktora. Revizor je dužan da otkrije negativne trendove u poslovanju kompanije. Negativni trendovi uključuju stvari kao što su niski poslovni prihodi , odbijanje kredita, neizmirenje kredita, povraćaj sredstava i još mnogo toga. Kada se to uradi, revizor mora izdati "mišljenje o budućem koncernu" što znači da entitet nema nameru (niti potrebu) da likvidira ili smanji na bilo koji materijalan način skalu njegovog poslovanja.

Posledice negativnog mišljenja o zabrinutosti

Ukoliko revizor u godišnjem izvještaju izda negativno mišljenje o budućem ulaganju, investitori mogu imati druga razmišljanja o držanju akcija kompanije. Vrednovanje biznisa može se obaviti u preduzeću kako bi se utvrdilo šta je ustvari vrijedno.

Pristup koji se zasniva na aktivi zasnovan na aktivi predstavlja jedan metod vrednovanja posla koji se koristi.

Kako rukovodstvo rukovodi značajnom sumnjom

Ako revizor veruje da postoji značajna sumnja u sposobnost entiteta da nastavi sa radom u razumnom vremenskom roku, on ili ona treba da razmotre planove rukovodstva za suočavanje sa negativnim efektima uslova i događaja. Razmatranja revizora koja se odnose na planove upravljanja mogu uključivati ​​sljedeće:

Revizori se brinu o negativnom mišljenju

Budući da se izdavanje negativnog mišljenja o budućem pitanju boji da bude samo ispunjenje proročanstva, revizori možda neće želeti da ih izdaju. Mišljenje koje je važno za rad može smanjiti povjerenje dioničara i povjerilaca u kompaniju i rejting agencije može smanjiti dug koji dovodi do nemogućnosti da dobije novi kapital i povećanje troškova postojećeg kapitala.

Najviše je zabrinjavajuće što revizori možda ne uspevaju da daju negativno mišljenje o kontinuiranom radu zbog nedostatka nezavisnosti revizora. Rukovodstvo određuje mandat i nadoknadu revizora i može angažovati i otpustiti revizora po svojoj volji.

Pretnja da dobije negativno mišljenje o budućem poslovanju može motivisati menadžment da ide "kupovinom mišljenja", kako je aludiraju u poslovnim neuspelima WorldCom i Enron.

Štaviše, ako revizor izda negativno mišljenje o stalnom poslovanju i preduzeće podleže, revizor gubi buduće troškove revizije.